Kyla & Värme

Bergvärme 

Bergvärmekällans kapacitet är avgörande för besparingen.
Låt oss börja med att slå fast att det är naturlagarna för uttag av värme ur berget som är begränsningen för alla bergvärmeanläggningar.
Värmepumpen kan följaktligen i det enskilda fallet inte bli bättre än värmekällan ger möjlighet till.
Ur rätt dimensionerad värmekälla kan det erforderliga uttaget göras.

Hur djupt borrhål behövs?
Djupet på borrhålet är beroende av flera faktorer. Ett är det energibehov som behövs för att försörja bostaden. Större energibehov kräver större värmekälla och större värmepump.

En annan faktor är de geologiska förhållanden på borrplatsen. Av betydelse är jorddjup, grundvattenytans djup och bergarten. Ytterligare faktorer att ta hänsyn till är de temperaturintervall som är mest gynnsamma för värmepumpens arbete. En bergvärmekälla som är nedkyld (genom ett för stort energiuttag), ger sämre temperatur in till värmepumpen än en värmekälla med optimal bergtemperatur.

På samma sätt är den temperatur som man väljer att leverera ut av betydelse för den verkningsgrad som hela anläggningen får. Man kan sammanfattningsvis konstatera att ju högre temperatur in till värmepumpen och lägre temperatur ut från värmepumpen desto bättre blir verkningsgraden på anläggningen.

Med Avanti bergvärmebrunn tar man värme från ett borrhålsomgivande berg. Berget håller en jämn temperatur året runt och oberoende av temperaturen på utsidan av huset blir driftskostnaden låg. Med bergvärme kan man spara mycket pengar och framförallt när det är som kallast.

När borrhålet är borrat sänker man ner en kollektor, en rörslinga fylld med frostskyddsvätska för sluten cirkulation. Kollektorn omges i brunnen av grundvattnet. Frostskyddsvätskan blir vid cirkulationen i brunnen uppvärmd av bergvärmen. Vätskan leds genom en värmepump där den kyls ner.
Den energi som frigörs vid nedkylningen omvandlas till värme till uppvärmning och varmvatten.

Varför ska man kontakta oss?
Borrproffsen är medlem i en organisation kallad Avanti. Avantiföretagen utför sitt arbete med garanti för ett fackmannamässigt utförande enligt organisationens krav. Avantiorganisationen har dessutom speciella försäkringar som täcker eventuella skador som kan uppstå på din fastighet i samband med borrning och övrigt arbete. Avantibrunnen garanterar en tätning mot ytvattnet mellan foderrör och berg. Kostnadsgarantin som Avantiborrarna har innebär att du inte behöver betala om du inte får vatten. Med vår garanti vill vi skydda dig som har mark där det visar sig vara svårt att hitta vatten.
Vid avslutad borrning erhåller du ett borrbevis skrivet av Borrproffsen. Detta är en skriftlig dokumentation över brunnens egenskaper. Beviset är en värdehandling som visar att du höjt värdet på din fastighet.

Hur fungerar bergvärme för större bostadshus, lantgårdar och nybyggda villor?
När man byter värmesystem i en äldre villa, utgår man från den energiförbrukning man har.
Då kan man direkt se hur stort system som behövs. Om villan är nybyggd, räknar vi på Borrproffsen ut energibehovet och gör en dimensionering och borrar sedan efter energibehovet.

Hur fungerar Avanti Bergvärme?
I brunnen sänker man ned en kollektor, en rörslinga fylld med frostskyddsvätska för sluten cirkulation. Kollektorn omges av i brunnen av grundvatten. Frostskyddsvätskan blir vid cirkulationen i brunnen uppvärmd av bergvärmen. Vätskan leds genom en värmepump där den kyls ned.
Den energi som frigörs vid nedkylningen omvandlas till värme för uppvärmning och tappvarmvatten.

Hur länge räcker värmekällan?
En väl dimensionerad bergvärmekälla intager en hög jämviktstemperatur som balanserar uttagets storlek mot den energi som borrhålets omgivande berg kontinuerligt tillför. Den väl dimensionerade värmekällan kan med andra ord fortvarigt och under oöverskådlig tid tillhandahålla maximal mängd ”gratisenergi” från markens energilager. Den underdimensionerade värmekällan däremot, med för stort uttag, leder till en lägre jämviktstemperatur, dvs lägre kapacitet på värmepumpen, sämre verkningsgrad och därmed mindre besparing.

Varför ska man ha Bergvärme?
Den som vill ha ett tryggt och bekymmersfritt energisystem med låga driftskostnader utan överraskningar kan lugnt välja ett bergvärmesystem. Du gör en investering från början och sedan betalar du bara för den el som driver värmepumpen. Resten står berget för.

Kyla
Borrhålet spelar också en viktig energibesparande roll även när det gäller kyla!
Samma system som används för att värma upp ett hus med minsta tänkbara energiförbrukning, kan också användas för att kyla ner det. Frikyla heter konceptet.

I ett värmesystem avger radiatorerna värme till luften som omger dem. Men om man skickar ut kallt ”borrhålsvatten” i särskilda fläktkonvektorer en varm dag så blir effekten tvärtom. Resultatet blir en skön svalka som sprider sig i huset. Det kalla vattnet värms då upp och värmen i vattnet skickas sedan via värmepumpen ner i marken igen. Där får vi nästa positiva effekt. Genom det rumsuppvärmda vattnet värmer vi upp bergrunden där vi har vår kollektor. På så sätt fyller vi på med ännu mer ”direktinsprutad solvärme” som lagras i marken, varifrån vi sedan hämtar den på vintern.