Fakta

– samt vanliga frågor och svar om brunnsborrning

Vi hjälper dig med en helhetslösning för dina behov. Dessutom har vi en hög teknisk kompetens. Nedan förklarar vi varför detta är viktigt.

  • Markförhållandena avgör vilken teknik som bör användas för att borra en brunn. 
    I lösa jordlager som grus och sand krävs en speciell teknik, i berg en annan.
  • Sänkborrmetoden är den tekniskt mest lämpade för borrning efter vatten. Metoden ger ett rakt borrhål ned till önskat djup. 
    Arbetet sker snabbt och relativt tyst. Normalt tar det en arbetsdag att borra klart brunnen.
  • Om man inte på förhand kan avgöra var det finns vatten, är det klokt att placera brunnen så att ledningsdragningen blir så enkel som möjligt. 

Det vet vi som erfarna brunnsborrare.
Med våra geologiska kunskaper kan vi hjälpa till med brunnsplaceringen.

Varför välja oss?

✓  Stort kunnande i brunnsanläggning, täthet mot ytvatten med mera.
✓  Lång erfarenhet av pumpinstallationer.
✓  Frostfritt, genom att slangar och adaptrar placeras på frostfritt djup.
✓  Du slipper bygga brunnshus tack vare adapterlösning.
✓  Alla känsliga komponenter placeras inne i huset.
✓  Borrlock ovan mark vilket skyddar mot ytvatten, föroreningar m m.
✓  Adapterlösning kräver mindre utrymme än ett brunnshus och är oftast billigare.

✓  Fysikalisk-kemisk vattenanalys ingår i åtagandet.
✓  Kostnadsgaranti ingår.
✓  Du får ett borrbevis som visar att du höjt värdet på fastigheten.

Vanliga frågor och svar?

Kan man borra på vintern?
Ja, det går utmärkt att borra efter vatten på vintern. Det kan faktiskt vara en fördel eftersom man skonar marken med tjäle och snö som underlag för borrmaskin och annan utrustning.

pumpHur mycket vatten behöver man?
Förbrukningen varierar naturligtvis beroende på familjens storlek, om man har tomt som behöver bevattning osv. 
Normalvärdet för tätort är cirka 300 liter per person och dygn och något mindre för landsorten.
Ett hushålls ojämna vattenkonsumtion över dygnets timmar och brunnens betydande egenskap att vara reservoar, gör att man ofta bör tala om dygnstillrinning i brunnen, istället för det vanligt förekommande liter per timme. De lokala hydrogeologiska förhållandena avgör vilken vattenmängd som kan erhållas.

Hur går borrningen till?
Tryckluften från kompressorn gör att borrhammaren slår täta slag på borrkronan, som samtidigt roterar. Borrkronans stift i hårdmetall krossar berg, sten och grus till fina små partiklar, s k borrkax. Efter hand som borrkronan arbetar sig ned i marken, förs tryckluften ner till borrhammaren genom borrör i tremeterslängder. 
Borrning genom jordlager sker med hjälp av excenterborrutrustning.  När borren träffar på en vattenåder, rusar vattnet upp ur borrhålet. 
Överskottsluften från borrhammaren gör vattenflödet mätbart så att borrningen kan avbrytas i rätt ögonblick.

Hur djupt behöver man borra?
Genomsnittsdjupet för borrade brunnar i Sverige är mellan 70 och 80 meter. I det enskilda fallet är det praktiskt taget omöjligt att säga exakt på vilket djup man träffar på tillräcklig vattenmängd.

GårdspumpPumpar
När brunnen är färdigborrad är det dags att bestämma installationoch välja utrustning för vattentransporten från brunn till kran. Brunnens djup, vattenmängd och vattennivå är exempel på faktorer som påverkar pumpinstallationen.

Forna tiders installation av en ejektorpump ovan mark har ersatts med en sänkpump som installeras nere i brunnen. 
Den är lämpad både för små förbrukninga och stora vattenmängder med höga uppfodringshöjder.Sänkpumpen befinner sig alltid i ett frostfritt läge och dessutom syns och hörs den inte. Dagens sänkpumparhar också en mycket hög driftsäkerhet.

Installation med s.k. adapterlösning innebär en mycket enkel och praktisk vattenledning mellan pump och bostad. 
Man slipper att bygga pumphus e dyl och alla känsliga komponenter placeras inne i huset och brunnen avslutas med ett låsbart borrlock ovan mark. Det gör att brunnen skyddas effektivt mot ytvatten, föroreningar m m.

Vattenanalyser
Vattenanalys är sättet att fastställa ett brunnsvattens kvalitativa egenskaper. Vatten är oftast ett livsmedel i hushållet, med den vikt man därmed måste ställa på dess kvalitet. Vattnet Du får ur en brunn är ett råvatten, som även efter en tids förbrukning 
(vid nyborrad brunn) kan ha defekter som behöver behandlas. Bedömningen utförs enligt livsmedelsverkets normer för dricksvatten.

analysDe vattenanalyser som görs är:
Fysikalisk-kemisk analys
Mikrobiologisk analys
Radonanalys

Tryckning
Tryckning med enkelmanchett

Det finns numera en metod att få mer vatten ur torra brunnar. Vid hydraulisk tryckning spänns en manchett fast i borrhålet minst 15 meter under grundvattenytan, men minst 10 meter under bergnivån. 
Därefter pressas vatten under högt tryck, 100-150 bar, ner genom manchetten. Trycket ökas och minskas fler gånger, nya sprickor bildas och gamla förstoras. 
Dessutom sköljer vattnet som pumpas ner i brunnen bort sand och partiklar som hindrar vattentillströmningen. Hydraulisk tryckning utförs på några timmar och ger oftast bra resultat i form av ökad vattentillströmning. Efter provpumpning kan man direkt se resultatet. Hydraulisk tryckning kan utföras i både gamla och nyborrade brunnar.